INTO THE NEW

Elevating Leadership – Changing Businesses – Transforming Lives

Vi är ensamma om det vi gör...

... och det vill vi ändra på!

Vi utvecklar ledarskap och organisation för framtiden. 

  

För att möta den ökande komplexiteten och förändringstakten i vår värld bygger vi individ och ledarutveckling baserat på de utvecklingspsykologiska mönster som vi alla människor delar. Med fördjupad förståelse för hur dessa mönster i varje ögonblick påverkar och formar oss som människor och ledare skapas insikt om hur vi kan och bör forma kultur och struktur i våra organisationer, så att individ, team och organisation kan växa hållbart i samklang.

Detta sammanfogat med kunskapen om att leda och navigera ett komplext, socialt system skapar en unik, djupgående förståelse för individ, grupp och organisation.

Resultatet blir ledar- och organisationsprogram i absolut global framkant.

“Senaste 10 åren har jag gått igenom säkert 15 olika ledarskapsprogram. Programmet från Into The New är något annat. Här skapas en djup transformerande förståelse av mig själv, som leder till att jag blir en mer uppskattad ledare, att mina medarbetare utvecklas och att organisationen jag ansvarar för skapar mer värde och växande.”

Image by Kristin Wilson

- Senior ledare, om 9 månadfers

Leader Transformation Program

 

Elevating Leadership

Vi formar dagens ledarskap för framtiden.  Ett ledarskap som låter individer, team och organisation växa i samklang. Ett ledarskap som i en komplex och snabbt föränderlig värld låter oss navigera utifrån det som pågår just nu, med vetskap om att nuet också formar och förändrar framtida förutsättningar. 

När vi jobbar med ledarutveckling jobbar vi transformerande, för att nå djupare, bestående insikter om oss själva, andra och omvärlden.  För att kunna leda utifrån hur människor faktiskt fungerar. Utifrån vad som faktiskt pågår. Tillsammans. 

När vi ökar medvetenheten och närvaron hos ledare och ledningsteam ökar vi också förmågan att se vad som pågår. Med ökad medvetenhet skapar vi insikt och kraft för förändring. Där det mänskliga växandet får skapa kultur och struktur som stöttar. 

 

Där individ, team och organisation stärker varandra. Där vi tillsammans gör saker från en sann intention. Och lär. Och utvecklas. Där vi mår bättre, och presterar bättre. Där vi vågar öppna upp, och tillsammans lyssna till hur nästa steg ska tas. För dig, de du leder och din organisation.

Changing Businesses

Vi hjälper företag att utvecklas. För att bygga organisationer som skapar växande och utveckling. Av individen, teamen och organisationen.  Vi gör det med utgångspunkt i människan. För organisering är relationell i sin natur.

När vi ökar medvetenheten om de psykologiska mönster vi alla människor delar kan vi öka förståelsen för vilka delar i vår organisatoriska struktur och kultur som hindrar oss att nå dit vi vill, och vilka som hjälper oss. 

Vi kan då kontinuerligt förändra det som inte hjälper, och stärka det som hjälper oss. Med bred och djup erfarenhet av den nya tidens organisation, guidar vi er, och skapar tillsammans förutsättningar för en organisation med en struktur och kultur som bygger. Där organisation, team och människa växer i samklang med vår föränderliga värld. 

Vi har gjort det med företag i agila transformationer, i transformationer mot teal eller i löpande utveckling av verksamheten. 

Transforming Lives

Förmågan att leda sig själv och andra är starkt knuten till ökad självkännedom och självacceptans. Till och med självkärlek.  Där alla aspekter av att vara människa får plats, accepteras och uppskattas.

 

När vi får hjälp att se och förstå de inre psykologiska mönster vi alla människor delar kan vi börja möta oss själva på ett djupare plan. När vi möter och integrerar dessa mönster får vi också full tillgång till att använda och leva dem. Vi får tillgång till hela oss själva, och ökar vårt avtryck. Då kan vi också börja möta andra mer sant. Och hela livsupplevelsen växer.

Med ökad medvetenhet, ett öppnare hjärta och en tydligare inre kompass blir möten och relationer mer autentiska. Mer meningsfulla. Mer livfulla. 

Många upplever att detta ger en mer harmonisk och lustfylld livsupplevelse.  Inte bara på jobbet utan i alla delar och i alla relationer i livet.

Våra program

christopher-campbell-28570-unsplash-TUNN-1024x952.jpg

Transformerande Start

Transformerande Start är djupgående personlig utveckling som växer dig som människa och ledare.

Ett program vi gett oavbrutet i 3 år.

I programmet utforskar vi, och möter, de utvecklingspsykologiska mönster vi alla människor delar, och söker guldet i dem - vår vertikala utveckling . När vi lär känna och integrera dessa ökar vår självkännedom  och närvaro, och även förståelsen för och förmågan att möta andra.

Vi utforskar också forskningsfält från den relationella organisationen samt metoder för att leva och leda i komplexa adaptiva system - som kännetecknar både samhälle och organisationer av idag. 

Genom detta stärks vår förmåga att se och möta möjligheter och  utmaningar med större klarhet och kreativitet.

Transformerande Start hjälper dig att öppna upp för allt du kan vara. Det handlar om att att transformera dig själv för att transformera den värld du lever i.

Programmet sker helt digitalt (över Zoom) i 6  faciliterade tretimmarssessioner, teori och modeller i förinspelat videomaterial samt självreflektion och övningar däremellan.

Nästa programstart: 1 September 2022

christopher-campbell-28570-unsplash-TUNN-1024x952.jpg

Transforming Start
 - the Global Connection -

In collaboration with Global Leadership Associates we will proudly launch an international version of Transforming Start.

 

During the programme, we guide you through a transforming process where we explore the most important keys to seeing, meeting and integrating larger parts of yourself. Exploring the psychological patterns we all share. To be able to be more of your who you really are, in all aspects of your life. To be able to contribute with your entire palette of gifts and abilities to yourself and others.

In this transforming process we will also explore the most important keys for leading and shaping the relational organisation of the 21st century. Exploring and integrating scientific frameworks from Leadership and Social Systems, Relational Organisation, Complex Adaptive Systems, and Vertical Development will shape a deeper understanding of how we as human beings relate, collaborate and create value in a social, organisational context.

 

It’s about transforming yourself to transform the world you are in…

IMG_1929.JPG

Expanding You

Our workshop series, in English, for an international audience, to explore new perspectives and meet yourself and others at a deeper, more loving and compassionate level.

 

Each session introduces a new perspective that we will
explore thru powerful dialogue processes in pairs or
triads. These are practices you can use yourself and
with others for further expansion and growth.

 

The program is run on zoom, in 5 2hr sessions.

 

Ongoing Program: May 2022

IMG_2547.HEIC

Leader Transformation Program

Leader Transformation program är ett 9 månaders, djupt transformerande program, för dig som verkligen vill växa ta ditt ledarskap, din organisation samt ditt och andras välmående.

Ett program vi gett för större organisationer, nu under tre års tid.

Vi möjliggör transformerande utveckling genom att kombinera en rad vetenskapliga fält. Eller snarare, syntetisera dem till en sammanhängande helhet.

 

Genom att möta oss själva, andra och organisationen genom perspektiven psykologi, vertikal utveckling, den relationella organisationen, 'organisational emergence', 'authentic relating', 'presencing theory', komplex systemteori, självorganiserande system och agilitet möjliggörs transformation av individ, team och organisation i hållbar samklang.

Programmet sker över 9 månader i faciliterade heldagar, teori och modeller i förinspelat videomaterial,  självreflektion och övningar samt möten i triader mellan heldagarna. 

 

IMG_0925 (1).jpeg

Camino Talks

Camino Talks är individ- och ledarutveckling i rörelse, längs den anrika pilgrimsleden Camino Frances i norra Spanien. 

 

Längs vandringen samlas vi, för den som vill, i faciliterade övningar för att fördjupa mötet med dig själv.

 

Programmet bugger på forskning kring de utvecklingspsykologiska mönster som vi alla människor delar, hur dessa påverkar och formar oss i alla interaktioner som människor och ledare. Där närvaron i nuet är en avgörande förmåga för att leda och navigera ett komplext, socialt system.

 

Vi använder Caminon för att skapa en djupare personlig transformation. För att skapa sanna möten med dig själv och med andra. En yttre och en inre resa. För växande. För dig. Tillsammans.

 

IMG_2468.HEIC

Organisatorisk Transformation

Med utgångspunkt i er ledningsgrupp, hjälper vi er att skifta er organisation genom att stärka det som hjälper er och ändra det som håller er tillbaka.  Förändringen sker genom det vi kallar för Co-Emergence. Att utveckla färdigheter att enskilt, men framförallt kollektivt känna in och navigera efter vad som verkligen händer i det organisatoriska systemet. Att därifrån skapa och låta växa det som har möjlighet att växa, istället för att hålla fast vid en fördefinierad plan.. Att jobba med flödet, istället för att jobba mot motståndet.

 

Vi jobbar med konventionella, och okonventionella metoder i absolut global framkant genom en syntes av forskningsfälten psykologi, vertikal utveckling, den relationella organisationen, 'organisational emergence', 'authentic relating', 'presencing theory', komplex systemteori, självorganiserande system och agilitet 

 

Det här är inte för alla. Inte för dig som är ganska nöjd med det ni har, och vill göra små förändringar för att trimma. Det här är för dig som insett att en ny tid behöver nya sätt. Att vi inte kan möta framtiden genom att göra mer av det vi alltid har gjort. Det här är för dig som har modet att möta framtiden med det vi idag vet krävs för att få individ, organisation och omvärld att utvecklas i harmoni.

 

Välkommen att höra av dig så utforskar vi tillsammans!

 

Vad säger våra deltagare?

"Jag har blivit en bättre och mer uppskattad ledare. Men vad som är oväntat är att jag har blivit en lyckligare människa, en bättre man och mer närvarande far till mina barn. Det är fantastiskt!"
- Henrik, Senior ledare

"

“Wow! Är det den här typen av ledare vi får genom Into The New’s program. Förutom förmågan till klarsynt ifrågasättande ser jag en utvecklad förmåga till att hålla många relevanta perspektiv samtidigt samt både vilja och förmåga till samskapande av lösningar i en gemensam riktning.”
- “HR business partner”, om två av deltagarna i Visionary Leadership Program

"Transformerande start är ett program som har stärkt både mitt självledarskap och min egen möjlighet till ledarskap i vidare bemärkelse. Genom att lära känna mig själv och mina handlingsmönster bättre har programmet lagt en bra grund för att accelerera min personliga utveckling och min påverkanskraft. Programmet är livfullt, interaktivt, djupgående och i korthet helt fantastiskt! "
- Olof, Verksamhetsutvecklare

"Great to be part of something new in leadership with support from the academic world."
- Annelie, ScrumMaster

"

Horisontell och vertikal utveckling

Horisontell utveckling ger ny kunskap, nya färdigheter och metoder. Våra modeller och metoder kommer ifrån forskningen om ledarskap inom sociala och adaptiva system samt utvecklingspsykologin. Det finns många bra aktörer runt oss som tar fram och kan förmedla ny kunskap och metoder för bättre ledarskap, det är bra, så ska det vara. 

Med vertikal utveckling menar vi att jobba med en djupgående förståelse och upplevelse om vad det är att vara människa. Människa tillsammans med andra människor. I organisationer och en värld som består av möten. Att genom dessa möten vidga perspektiv, och se, tolka och agera tillsammans med andra i en djupare kontakt och sanning. Att utifrån en ökad medvetenhet och närvaro verkligen komma ”outside the box”. Eller kanske snarare “there is no box”.

Vertikal utveckling öppnar upp för nya möjligheter till en god djupgående förändring, transformation. Transformation på insidan för förändring och växande på utsidan. För att skapa den verklighet vi hoppas på och känner är möjlig.

Vi väva horisontell och vertikal utveckling på ett sätt som skapar djupare transformation.

För hållbara individer, i hållbara sociala och organisatoriska system.  För en hållbar värld.

 

Växlandet mellan, eller snarare vävandet av horisontell och vertikal utveckling gör att det vi gör ligger i absolut global framkant.

Vad vi kan göra för din organisation

Vi ser varje organisation som ett komplext adaptivt system. Ett relationellt system. Vi guidar dig genom en transformerande process där vi utforskar de viktigaste nycklarna för att leda och forma 2000-talets relationella organisation. Genom att integrera olika vetenskapliga områden inom ledarskap och sociala system, formas en djupare förståelse för hur vi som människor relaterar, samarbetar och skapar värde i ett socialt, organisatoriskt sammanhang.

 

Vad blir effekten för dig och dina andra?

I programmen kommer dina ledare att öka sin förmåga att se, känna och förstå den organisation som leds ur fler perspektiv. Att upptäcka de delar av organisationens kultur och struktur som för närvarande håller er tillbaka från att nå era ambitioner. Och att saminitiera och samskapa förändring av den kulturen och strukturen, för att låta en organisation formas där individer, team och organisatoriska resultat kan växa tillsammans.

 

Det finns inga "One size fits all"-lösningar för organisationer. Det finns dock solida och mycket användbara vetenskapliga grunder att bygga på för att låta organisationens struktur och kultur växa fram.  Växa ur behov i nuet, baserat på hur människor, grupper och system vävs samman och utvecklas.

 

Digitalt bibliotek

Inom våra program ges tillgång till teori och övningar via video. Så att tiden vi ses kan läggas på att praktisera teorin och låta kunskap övergå i visdom. Nedan är ett antal exempel på videomaterialet.   

Kontakta oss

Niklas.JPG

Niklas Lindhardt

+46 729 87 00 02

Karin.JPG

Karin Hamrin

 +46 732 52 78 72

PD-head-in-green-bush.jpg

Patrik Dahlqvist

 +46 723 62 32 61

Into The New utvecklar ledarskap och organisation för framtiden.

Med teori ifrån det senaste inom forskning kring ledarskap och organisationer kombinerat med ett arbetssätt som går på djupet lyfter vi ledarskapet för individen, gruppen och organisationen. 

 

Vill du vara med och bygga med oss?