top of page
IMG_2547_edited.jpg

Leader Transformation Program

"Leader Transformation program är ett 9 månaders, djupt transformerande program, för dig som verkligen vill växa ditt ledarskap, din organisation samt ditt och andras välmående."

Leader Transformation program är ett 9 månaders, djupt transformerande program, för dig som verkligen vill växa ditt ledarskap, din organisation samt ditt och andras välmående. 

 

​Vi möjliggör transformerande utveckling genom att kombinera en rad vetenskapliga fält. Eller snarare, syntetisera dem till en sammanhängande helhet. Du kommer att ges en fördjupande förståelse av dessa forskningsfält, inte genom teori utan genom att vi tillsammans utforskar och upplever dem. Detta ökar integrationen och förmågan att tillämpa dessa ramverk för tillväxt och expansion av sig själv, sina team och sin organisation.

 

Vi utgår ifrån en fördjupad förståelse för hur människan verkligen fungerar. Genom de psykologiska mönster vi alla delar. En djupare insikt i hur dessa psyko-emotionella mönster, dessa “inre figurer” påverkar beteende och förhållningssätt mellan individ och team. Samt hur kultur och struktur påverkas dessa på ett möjliggörande eller hindrande sätt. 

 

Deltagare vittnar om en starkt fördjupad förståelse för samspelet mellan ‘Self, Other och System’, samt en starkt ökad förmåga att leda genom det vi kallar för Co-Emergence. Att utveckla färdigheter att enskilt, men framförallt kollektivt känna in och navigera efter vad som verkligen händer i, och utanför, det organisatoriska systemet. Att därifrån skapa och låta växa det som har möjlighet att växa, istället för att hålla fast vid en fördefinierad plan. Att jobba med flödet, istället för att jobba mot motståndet.

 

En nyckelförmåga för att nå Co-Emergence är vad forskarna kallar “present centered awareness” - en starkt utvecklad förmåga att se, tolka och skapa mening ur det som är och det som händer i nuet. I en själv, i relationen med andra och i systemet. Vi jobbar under programmet med olika metoder för att fördjupa och utveckla denna förmåga, och deltagare vittnar om en starkt utvecklad “present centered awareness”.

"Leader Transformation program är ett 9 månaders, djupt transformerande program, för dig som verkligen vill växa ditt ledarskap, din organisation samt ditt och andras välmående."

För din organisation
Vi har utvecklat och gett detta program för enskilda organisationer med mycket goda resultat.
Hör av dig, så pratar vi.
Anmäl ditt intresse
Vi sätter datum för programmet när vi har en full grupp.  Berätta för oss om du vill gå, du förbinder dig givetvis inte till någonting innan du tackat ja till programmet.
Hummingbird-small-1024x666_edited.jpg

Att öppna upp för Transformation

Under programmet guidar vi dig genom en transformerande process där vi utforskar de viktigaste nycklarna för att se, möta och integrera större delar av dig själv. För att kunna vara mer av hela du, i hela livet. För att kunna bidra med hela din palett av gåvor coh förmågor till dig själv och andra.  

Alla människor utvecklas enligt vissa givna mönster. Genom olika psykologiska utvecklingsstadier. Som vuxna bär vi alla på vår inre, egocentrerade, ibland lite rädda 6-åring. På vår lite ängsliga, konflikträdda, ibland självförminskande tonåring. På vår bevissökande, ibland detaljkontrollerande expert. På vår prestationsstyrda, tidsjagande Achiever, som längtar efter större mening.

Vi jobbar inte med personliga barndomstrauman, utan med de generella, gemensamma mönster som vi alla bär på. Och i den gemenskapen kan vi utvecklas tillsammans.

Vi har lärt oss att vertikal utveckling handlar om att möta sig själv. Hela sig själv. Genom att lära känna våra inre figurer, och möta dem med ett öppet hjärta kan vi också börja integrera dem. När vi gör det läker vi så att vi inte längre triggas in i omedvetna, reaktiva känslor och beteenden. Vi får också tillgång till alla de gåvor och förmågor vi bär. Vi blir helare. Och i det öppnar vi upp för att växa det postkonventionella varandet. Att se oss själva, andra och världen med nya ögon. Vi möter andra helare, mer autentiskt, och vi ser de system vi är i med nya ögon, vilket öppnar upp för nya, mer hållbara lösningar.

Vi kommer också att fördjupat introducera de viktigaste fälten för att leva i, leda och forma den moderna, relationella organisationen. Vi kommer att utforska och integrera vetenskapliga fält inom vertikal utveckling, sociala system, den relationella organisationen och komplexa adaptiva system för att skapa en djupare förståelse av hur vi som människor relaterar, samarbetar och skapar värde i ett socialt, organisatoriskt sammanhang.


I programmet kommer du att växa dina förmågor att se, känna och förstå den organisation du leder. Att upptäcka delar av den kultur och struktur som för närvarande håller er tillbaka från att nå era mål. Att samskapa förändring av den kulturen och strukturen, för att skapa ett organisatoriskt system där individer, team och organisatoriska resultat kan växa tillsammans i harmoni med samhället.

I programmet kommer du att...

SELF

- hur du känner, förstår och möter dig själv - 

… utveckla din förståelse för och integration av ditt inre jag. De olika ‘action-logics’ eller “inre psykologiska figurer” som vi alla människor bär. Dina psyko-emotionella mönster och triggers, och hur dessa tar sig uttryck i ditt yttre agerande som ledare och människa. På sätt som hindrar dig och andra, och på sätt som hjälper dig och andra.

 

… utveckla en rad unika ledarskapsförmågor. Inte primärt inlärda som verktyg och metoder, utifrån och in, utan framvuxna ur en ny djupare förståelse av dig själv, och av hur människor, grupper och system faktiskt fungerar och samverkar. 

 

… möta, lära känna och omfamna större delar av dig själv. Detta kommer att leda till ökad självkännedom och självkärlek. Något som förhöjer hela livsupplevelsen och både känns och syns i dina relationer.

OTHER

- din förståelse för, och relation med andra - 

… utveckla din förmåga att möta andra där de befinner sig, mer autentiskt och inkännande, och bättre se och förstå dem och deras inre tillstånd, aktiverade drivkrafter i situationen och världsbild.

 

… öka din förmåga att hjälpa dina medarbetare att växa och utvecklas ifrån den plats de är på, i en riktning som är meningsfull för dem, vilket ger ökad kraft i grupper och team.

 

… öka din förmåga att skapa och sam-skapa en teamkultur som ökar växande av individer och team, och ökar teamets kreativitet och handlingskraft.

 

… växa din förmåga till samarbete och samskapande, både med dem som delar din bild av vägen framåt, och med dem som du tidigare kanske skulle uppfattat som motståndare.

SYSTEM

- hur du möter och formar din omvärld - 

… växa din förmåga att leda din organisation i en komplex omgivning, som det relationella, komplexa adaptiva system den är. 

 

… utveckla din förmåga till emergent ledarskap: att se, tolka och skapa mening ur det som är och det som händer i ditt organisatoriska system. För att se och sam-skapa initiativ som kontinuerligt förbättrar det relationella organisatoriska systemet, med högre välmående och effekt som resultat.

 

… växa din förmåga att se vilka delar av er kultur och struktur som håller er tillbaka, och vilka delar som skapar växande, och i det låta växa fram kultur och struktur där människor, organisation, produkt och samhälle hållbart kan samexistera och växa.

Vad säger våra deltagare?

“I have gained profound insight into my inner figures [the psychological patterns all humans share /red. note] and thus acceptance and understanding of why and when I am triggered and how they help me in my leadership of myself and others.”

"

“I also experience a big positive shift in my private relations and marriage. [...] We meet much deeper. I experience more happiness both with my wife and my children. That is amazing, actually.”

“When we shift from Sensing to Co-Sensing, we will act from the same awareness when we do things. That holds power to shift a system.”

“The fear connected with each psychological stage is a great key to understanding the organisation. I have started to analyse and initiate change of structures and practices that awakens inner fear, and actively work to shape a culture of psychological safety. Both me and the teams around me experience a positive difference.”

“The program has started to give me real time feedback of my own triggers, understanding how I affect others with my behaviour and acts. I already see results as I am more comfortable in new situations, also in difficult ones. I am now often more mentally prepared.”

NPS : 83


Average Attendee Rating: 9,3 (of 10)
 

"

Såhär går det till

Vi jobbar med konventionella, och okonventionella metoder i absolut global framkant genom en syntes av forskningsfälten psykologi, vertikal utveckling, den relationella organisationen, 'organisational emergence', 'authentic relating', 'presencing theory', komplex systemteori, självorganiserande system och agilitet. Genom detta  möjliggörs transformation av individ, team och organisation i hållbar samklang.

 

Programmet sker över 9 månader i faciliterade heldagar, teori och modeller i förinspelat videomaterial,  självreflektion och övningar samt möten i triader mellan heldagarna.

Vi arbetar med verktyg som meditation, självreflektion och gruppdialog för att förstärka och integrera insikter och lärdomar. Kombinationen av egen reflektion, att dela egna insikter och få ta del av andras perspektiv möjliggör ett fördjupat lärande som accelererar din utveckling. Emellan tillfällena kommer du att få övningar och reflektioner för att fördjupa och integrera lärdomar och förankra insikter och vanor i din vardag. 

Efter programmet har du med dig kunskap, verktyg och metoder för att kunna jobba vidare på egen hand. Resan slutar inte här. Den börjar här!

Välkommen till en djupt transformerande resa, för dig som verkligen vill växa ditt ledarskap, din organisation samt ditt och andras välmående...

För oss är priset inte en fix parameter. Vi vill nå så många som möjligt.
Det är det viktiga!
Känner du att du ska delta är det viktigare för oss att möta dig så att du kan det.

Privatpersoner:

Hör av dig, så tar vi en dialog.

Företag:

Typexempel är runt 85000 kr per deltagare.

Men hör av dig så ser vi vad som blir rätt för er. 

bottom of page